Template design by cpa website and free forum hosting
Please update your Flash Player to view content.
UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ Įmonės kodas 171668992 Kvėdarnos g. 4, LT-90307, Vatušių k., Rietavo sen., Rietavo sav. Tel.(8 448) 68 122, faksas (8 448) 45010 el.p. komunalinis@rietkom.lt
Reklaminis skydelis

Veliavos

 

Pradėtas vykdyti projektas „Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Rietavo savivaldybėje (Tveruose)“

Projekto tikslas - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma lygiagrečiai nutiesti 1,16 km nuotekų ir 1,11 km vandentiekio tinklų Rietavo savivaldybėje (Tveruose), sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 33 būstams (89 gyventojams), prie nuotekų šalinimo sistemos - 33 būstams (89 gyventojams). Būstų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento skelbiamu vidutiniu bute gyvenančių gyventojų skaičiumi Rietavo savivaldybėje - 2,7.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Nutiesus naujus tinklus padidės paslaugų prieinamumas, pagerės geriamo vandens kokybė, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša Rietavo savivaldybėje, tai geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

       llaif               Stendas

 

2012 metai. Projektas „Biokurą naudojančių vandens šildymo katilų statyba Rietavo katilinėje.

“UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ valdyba 2011 10 11 dieną vykusiame posėdyje, atsižvelgdama į avarinę esamų biokurą naudojančių šilumos energijos gamybos įrenginių būklę, nusprendė inicijuoti katilinės Nr. 1, esančios Sauslaukio km., rekonstrukcijos projektą, kurio metu būtų pastatyti du nauji 3 MW ir 1 MW galios vandens šildymo katilai.  Rekonstrukcijai įgyvendinti buvo siekiama gauti paramą iš BĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Įmonės tikslas yra Rietavo miesto šilumos energijos vartotojų aprūpinimas šilumos energija konkurencinga kaina ir į aplinką išmetamų teršalų kiekio mažinimas. Projekto pagrindinis tikslas yra išlaikyti esamą atsinaujinančių energijos išteklių kiekį kuro balanse, išvengti atmosferos taršos padidėjimo dėl taršaus rezervinio kuro skalūnų alyvos naudojimo energijos gamybai, taip pat užtikrinti galimai didesnį šilumos energijos gamybos efektyvumą ir patikimumą Rietavo mieste, sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir sudaryti
technines prielaidas miesto gyventojams ir komerciniams vartotojams naudotis centralizuotai tiekiama šilumos energija šildymui ir karšto vandens ruošimui, galimai išlaikant esamą šilumos kainos lygį.
Atsižvelgiant į investicijų projekte atliktą analizę ir ekonominį  pagrindimą planuojama pastatyti medienos kurą naudojančius įrenginius  -  vandens šildymo katilus. Katilinėje pagaminta šilumos energija bus tiekiama į Rietavo miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo (toliau  – CŠT) sistemą. Naujuose katiluose kasmet planuojama pagaminti apie 10,24 GWh šilumos energijos. Pateikta paraiška  BĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui buvo teigiamai įvertinta ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 tūkst. gyventojų“, skirtas  finansavimas iš Klimato  kaitos specialiosios programos.  Pagal šį sprendimą mūsų įmonei suteikta  ne didesnė kaip 1465000 Lt  subsidija. Atsižvelgiant į tai, 2012 metų spalio 30 dieną tarp BĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis” pasirašyta subsidijos teikimo sutartis.  Bendra projekto vertė 3635505,5  Lt. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti priestatą prie katilinės, sumontuoti 3 MW galios  biokurą naudojantį vandens šildymo katilą, kondensacinį ekonomaizerį ir kitą katilinės įrangą.

Paskutinį kartą atnaujinta (2014-05-08 07:15)

 

El. sąskaitos

Elektroninės sąskaitos