• Slide1.png
  • Slide2.png

Vykdomi projektai

ES logo

2019-09-10 INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ „RIETAVO SAVIVALDYBĖS PELAIČIŲ GYVENVIETĖS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA“ NR. 05.3.2-APVA-R-014-81-0004

2017-04-24 su Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0004 dėl projekto „Rietavo savivaldybės Pelaičių gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba“ finansavimo.

Projekto tikslas - suteikti galimybes Rietavo savivaldybės Pelaičių kaimo, Medingėnų gyvenvietės gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Rietavo savivaldybėje bei inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Projekto įgyvendinimui skirta 1.373.524,62 Eur, iš jų iš Europos Sąjungos fondų, konkrečiai iš Sanglaudos fondo – 1.061.815,75 Eur, iš Rietavo savivaldybės lėšų – 3.11.708,87 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-08-31.

Pagal projektą numatyta:

  • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Pelaičiuose. Veiklos įgyvendinimui 2017-07-10 pasirašyta rangos sutartis Nr. 17/07/10-1 su UAB „Plungės lagūna“, darbai užbaigti anksčiau nei numatyta, nutiesta 5,01 km vandentiekio tinklų ir 4,78 nuotekų tinklų. Prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų planuojama prijungti 187 gyv.;
  • Nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija Medingėnuose. Veiklos įgyvendinimui 2015-05-26 pasirašyta rangos sutartis Nr. 15/05/26-1 su UAB „Plungės lagūna“, UAB „Kvėdarsta“, UAB „Kuršasta“ ir A. Žilinskio ir KO UAB, darbai užbaigti laiku, nutiesta 3,64 km nuotekų tinklų, rekonstruota 0,7 km nuotekų tinklų. Prie naujai nutiestų nuotekų tinklų planuojama prijungti 118 gyv.;

Vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija ir teisinė registracija. Pagal pasirašytą paslaugų sutartį planuojama inventorizuoti ~38 km tinklų.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Veliavos

Pradėtas vykdyti projektas „Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Rietavo savivaldybėje (Tveruose)“

Projekto tikslas - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma lygiagrečiai nutiesti 1,16 km nuotekų ir 1,11 km vandentiekio tinklų Rietavo savivaldybėje (Tveruose), sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 33 būstams (89 gyventojams), prie nuotekų šalinimo sistemos - 33 būstams (89 gyventojams). Būstų skaičius nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento skelbiamu vidutiniu bute gyvenančių gyventojų skaičiumi Rietavo savivaldybėje - 2,7.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Nutiesus naujus tinklus padidės paslaugų prieinamumas, pagerės geriamo vandens kokybė, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša Rietavo savivaldybėje, tai geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     Stendas      

2012 metai. Projektas „Biokurą naudojančių vandens šildymo katilų statyba Rietavo katilinėje. 

“UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ valdyba 2011 10 11 dieną vykusiame posėdyje, atsižvelgdama į avarinę esamų biokurą naudojančių šilumos energijos gamybos įrenginių būklę, nusprendė inicijuoti katilinės Nr. 1, esančios Sauslaukio km., rekonstrukcijos projektą, kurio metu būtų pastatyti du nauji 3 MW ir 1 MW galios vandens šildymo katilai.  Rekonstrukcijai įgyvendinti buvo siekiama gauti paramą iš BĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Įmonės tikslas yra Rietavo miesto šilumos energijos vartotojų aprūpinimas šilumos energija konkurencinga kaina ir į aplinką išmetamų teršalų kiekio mažinimas. Projekto pagrindinis tikslas yra išlaikyti esamą atsinaujinančių energijos išteklių kiekį kuro balanse, išvengti atmosferos taršos padidėjimo dėl taršaus rezervinio kuro skalūnų alyvos naudojimo energijos gamybai, taip pat užtikrinti galimai didesnį šilumos energijos gamybos efektyvumą ir patikimumą Rietavo mieste, sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir sudaryti
technines prielaidas miesto gyventojams ir komerciniams vartotojams naudotis centralizuotai tiekiama šilumos energija šildymui ir karšto vandens ruošimui, galimai išlaikant esamą šilumos kainos lygį.
Atsižvelgiant į investicijų projekte atliktą analizę ir ekonominį  pagrindimą planuojama pastatyti medienos kurą naudojančius įrenginius  -  vandens šildymo katilus. Katilinėje pagaminta šilumos energija bus tiekiama į Rietavo miesto centralizuoto šilumos energijos tiekimo (toliau  – CŠT) sistemą. Naujuose katiluose kasmet planuojama pagaminti apie 10,24 GWh šilumos energijos. Pateikta paraiška  BĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui buvo teigiamai įvertinta ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius nedidesnis negu 100 tūkst. gyventojų“, skirtas  finansavimas iš Klimato  kaitos specialiosios programos.  Pagal šį sprendimą mūsų įmonei suteikta  ne didesnė kaip 1465000 Lt  subsidija. Atsižvelgiant į tai, 2012 metų spalio 30 dieną tarp BĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis” pasirašyta subsidijos teikimo sutartis.  Bendra projekto vertė 3635505,5  Lt. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti priestatą prie katilinės, sumontuoti 3 MW galios  biokurą naudojantį vandens šildymo katilą, kondensacinį ekonomaizerį ir kitą katilinės įrangą.

Paieška

El. sąskaitos

Rietavo savivaldybė

Senoji svetainė

Orai

Įmonės kodas 171668992, PVM mokėtojo kodas LT716689917, Adresas Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavas, Tinklalapis http://www.rietkom.lt Darbo laikas I-V 08.00-17.00
© 2020 UAB „Rietavo komunalinis ūkis“. Visos teisės saugomos.